મહા વગર મહા બનેલું ગુજરાત

મહા વગર મહા બનેલું ગુજરાત,મારું ગુજરાત તારું ગુજરાત , આપણું  ગુજરાત
થેપલાના સ્વાદમાં રહેલું  ગુજરાત ,જીતવાના વાદ માં રહેલું ગુજરાત
રાતે બાર વાગે દીકરી ને સલામત રાખતું ગુજરાત , નેતાઓના બાર વગાડતું ગુજરાત,
ગાંધી, વલ્લભ પછી થાકી ગયેલું ગુજરાત , મોરારજી પછી ખાલી લાગુતું ગુજરાત,
રમતોમાં આગળ ગુજરાત , રમવામાં પાછળ ગુજરાત,
પ્રગતિના પહોળા રસ્તા વાળું ગુજરાત, કળાની સાંકડી કેડી વાળું ગુજરાત…

 

Ketan Raval
Working for Lets Nurture , working on few other things for Lets Nurture Org .. spending free time in blogging, writing, reading, music, watching sports, love to spend time with good people instead of smart people...