મહા વગર મહા બનેલું ગુજરાત

મહા વગર મહા બનેલું ગુજરાત,મારું ગુજરાત તારું ગુજરાત , આપણું  ગુજરાત
થેપલાના સ્વાદમાં રહેલું  ગુજરાત ,જીતવાના વાદ માં રહેલું ગુજરાત
રાતે બાર વાગે દીકરી ને સલામત રાખતું ગુજરાત , નેતાઓના બાર વગાડતું ગુજરાત,
ગાંધી, વલ્લભ પછી થાકી ગયેલું ગુજરાત , મોરારજી પછી ખાલી લાગુતું ગુજરાત,
રમતોમાં આગળ ગુજરાત , રમવામાં પાછળ ગુજરાત,
પ્રગતિના પહોળા રસ્તા વાળું ગુજરાત, કળાની સાંકડી કેડી વાળું ગુજરાત…