ચોકોલેટ કે પેંડા … કેક કે કેળા ..

ઘણીવાર આ વિચાર આવ્યો છે .. મનોમંથન પણ ઘણી વાર કરેલું છે .. હજુ નક્કી નથી કરી શક્યો .. આપડી  સંસ્કૃતી કઈ છે …. મારા જેવા વિચારો ધરાવનાર વ્યક્તિને ઓર્થોડોક્...