પકડો કલમ ને કોઈ પળે એમ પણ બને…

મનોજ ખંડેરિયા ની રચનાઓ ઘણીવાર વિચારતા કરી મુકે છે …  મનોમંથન કરતા મળી આવેલી આ ગઝલ ઘણું બધું કહી જાય છે .. જો થોડું ઘણું પણ સમજાઈ જાય તો 🙂

પકડો કલમ ને કોઈ પળે એમ પણ બને
આ હાથ આખેઆખો બળે એમ પણ બને

જ્યાં પહોંચવાની ઝંખના વર્ષોથી હોય ત્યાં
મન પહોંચતાં જ પાછું વળે એમ પણ બને

એવું છે થોડું : છેતરે રસ્તા કે ભોિમયા ?
એક પગ બીજા ને છળે એમ પણ બને

જે શોધવામાં િજંંદગી આખી પસાર થાય
ને એ જ હોય પગની તળે એમ પણ બને

તું ઢાળ ઢોિળયો : હું ગઝલનો િદવો કરું
અંધારું ઘરને ઘેરી વળે એમ પણ બને

Ketan Raval
Working for Lets Nurture , working on few other things for Lets Nurture Org r Moncton Cares.. spending free time in writing, reading, watching sports, love to spend time with good people instead of smart people...