પકડો કલમ ને કોઈ પળે એમ પણ બને…

મનોજ ખંડેરિયા ની રચનાઓ ઘણીવાર વિચારતા કરી મુકે છે …  મનોમંથન કરતા મળી આવેલી આ ગઝલ ઘણું બધું કહી જાય છે .. જો થોડું ઘણું પણ સમજાઈ જાય તો 🙂

પકડો કલમ ને કોઈ પળે એમ પણ બને
આ હાથ આખેઆખો બળે એમ પણ બને

જ્યાં પહોંચવાની ઝંખના વર્ષોથી હોય ત્યાં
મન પહોંચતાં જ પાછું વળે એમ પણ બને

એવું છે થોડું : છેતરે રસ્તા કે ભોિમયા ?
એક પગ બીજા ને છળે એમ પણ બને

જે શોધવામાં િજંંદગી આખી પસાર થાય
ને એ જ હોય પગની તળે એમ પણ બને

તું ઢાળ ઢોિળયો : હું ગઝલનો િદવો કરું
અંધારું ઘરને ઘેરી વળે એમ પણ બને

Ketan Raval
Working for Lets Nurture , working on few other things for Lets Nurture Org .. spending free time in blogging, writing, reading, music, watching sports, love to spend time with good people instead of smart people...